Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Thủ tục xây dựng thang bảng lương như thế nào?

Thủ tục xây dựng thang bảng lương như thế nào?

CÂU HỎI:

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập, trong thời gian bao lâu phải đăng ký nội quy lao động, thang bảng lương với Sở LĐTBXH. Việc đăng ký thang bảng lương chỉ phải đăng ký 1 lần đầu hay như thế nào?

tuyettb 10.03.2011

LUẬT SƯ TRẢ LỜI:

Chào bạn,

Về vấn đề của bạn, tôi xin trả lời như sau:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng được thành lập theo các loại hình tại Luật Doanh nghiệp 2005, đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật Lao động như đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước như sau:

- Thứ 1: Về nội quy lao động

Theo quy định tại Điều 82.1 Bộ luật Lao động, Phần II của Thông tư19/2003/TT-BLĐTBXH thì:

+ 1. DN phải có Nội quy LĐ bằng VB: Doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có Nội quy lao động bằng Văn bản, và phải được đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Sở LĐ-TB-XH hoặc Ban quản lý KCN...), Nội quy lao động có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

+ 2. Thời điểm ký quyết định ban hành Nội quy lao động thì: trước khi ban hành, Nội quy LĐ phải được gửi lấy ý kiến tham khảo của ban chấp hành Công đoàn.

Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy có bất cứ quy định nào về: 1. Thời hạn lập ra Nội quy lao động (từ khi DN chính thức có 10 LĐ trở lên); 2. Thời hạn lấy ý kiến của BCH Công đoàn (từ khi lập ra Nội quy LĐ); 3. Thời hạn từ Ký quyết định ban hành Nội quy LĐ (sau khi nhận được ý kiến của BCH Công đoàn)

Tuy nhiên, trên thực tế, thời điểm ký quyết định ban hành này thường được thực hiện trong khoảng thời gian ko quá 30 ngày kể từ thời điểm Doanh nghiệp chính thức báo cáo số Lao động trong DN đã có từ 10 lao động trở lên).

+ 3. Thời điểm Đăng ký Nội quy LĐ: Nội quy lao động phải được đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Thủ trưởng đơn vị, Người đứng đầu Doanh nghiệp Ký quyết định Ban hành Nội quy lao động.

- Thứ 2: Về thang, bảng lương

Theo quy định tại Thông tư13/2003/TT-BLĐTBXH được sửa đổi bởi Thông tư28/2007/TT-BLĐ thì:

+ Thời hạn Đăng ký thang bảng lương:

Điểm đ, khoản 1 phần III của Thông tư trên thì:  " Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng và đăng ký hệ thống Thang, bảng lương"

+ Việc các lần đăng ký thang bảng lương:

Cũng theo quy định tại điểm đ, khoản 1 phần III của Thông tư nói trên, thì: Thang bảng lương phải được Đăng ký với cơ quan NN có thẩm quyền - bao gồm Đăng ký lần đầuĐăng ký các lần tiếp theo khi có Sửa đổi, bổ sung nội dung của Thang, bảng lương.
----------------------

Một vài trao đổi

Trân trọng!

ĐỖ HỮU ĐĨNH l Luật sư

T: 0942.777.836 – E: dinhdh@luatvietkim.com

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM l Hot: 0975.999.836

A: Tầng 6, LYA Building, Số 24/12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
T: (+84) 04.32.899.888  -  Fax: (+84) 04.37.606.724
E: info@vietkimlaw.com - Web: www.vietkimlaw.com