Real estate Projects a professional law firm tu van dau tu Bank finance Dispute Resolution
Luật Việt Kim: 0432.899.888

Thông báo hoàn tất hồ sơ người tập sự hành nghề Luật sư

Thông báo hoàn tất hồ sơ người tập sự hành nghề Luật sư

Căn cứ vào danh sách và hồ sơ người tập sự hành nghề Luật sư tại Công ty Luật Việt Kim, Giám đốc Công ty ra Thông báo về việc hoàn tất hồ sơ tập sự như sau:

Điều 1: Tất cả Người tập sự hành nghề Luật sư đã nộp hồ sơ, và được tiếp nhận hướng dẫn tập sự phải hoàn tất hồ sơ đăng ký tập sự, và nộp cho Bộ phận hành chính của Công ty trước ngày 10/01/2015.

Điều 2: Những người không nộp hồ sơ đúng thời hạn được coi là tự ý bỏ việc tập sự Luật sư.

Điều 3: Bộ phận quản lý Tập sự, trưởng phòng hành chính - nhân sự có trách nhiệm chuyển tiếp thông báo, và các người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

(đã ký, đóng dấu)

Ls. Đỗ Hữu Đĩnh